ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش بيست و دوم
در اين دعا امام عليه السلام هنگامى كه‌  شدت  ‌و‌  سختى  ‌و‌  امور مشكل بر‌  ‌آن بزرگوار رو‌  مى آورد به‌  اين دعا به‌  درگاه خداى متعال راز  ‌و‌  نياز مى كرد
̶    اى خداى من‌  تو‌  همانا مرا به‌  كارى مكلف نمودى (و بار تكليفى بر‌ دوش من‌  نهادى) كه‌  تو‌  خود بر‌  ‌آن كار مالك ترى از‌  نفس من‌   ‌و‌  قدرتت بر‌ خود من‌   ‌و‌  توانائى من‌  بر‌ انجام تكليفم غالب  ‌و‌  حاكم است (قدرت من‌  مغلوب  ‌و‌  مقهور قدرت ازلى تست  ‌و‌  اگر تو‌  توفيق دهى  ‌و‌  حول  ‌و‌  قوه عطا كنى تكليفم را‌  انجام توانم داد  ‌و‌  بدون عنايت  ‌و‌  لطف  ‌و‌  كرمت كارى نتوانم كرد) پس‌  تو‌  (اى خداى غالب  ‌و‌  قاهر بر‌ همه عالم وجود) (به قدرت كامل ازلى خود) از‌  افعال نفس من‌   ‌آن عمل خيرى را‌  به‌  من‌  اعطا كن كه‌  به‌   ‌آن عمل از‌  من‌  راضى  ‌و‌  خشنود باشى (يعنى مرا به‌   ‌آن عمل موفق دار كه‌  رضاى تو‌  در‌  اوست)  ‌و‌  بر‌ خويش  ‌آن را‌  از‌  من‌  دريافت دار كه‌  موجب خشنودى تو‌   ‌و‌  رستگارى من‌  شود.(الهى چنان كن سرانجام كارتو خشنود باشى  ‌و‌  من‌  رستگار)
̶    اى خدا مرا طاقت سختى  ‌و‌  مشقت  ‌و‌  رنج نيست  ‌و‌  صبر  ‌و‌  شكيبائى بر‌ بلا  ‌و‌  مصائب ندارم  ‌و‌  قوه  ‌ى‌  تحمل بر‌ فقر  ‌و‌  بينوائى نخواهم داشت پس‌  مرا محروم از‌  رزقم (از لطف  ‌و‌  كرم خود) مگردان  ‌و‌  كارم را‌  به‌  خلق وامگذار (و حواله به‌  درگاه مخلوق مكن) بلكه حضرتت تنها  ‌و‌  متفرد حاجاتم برآور (و نيازمندم به‌  غير خود مساز)  ‌و‌  امورم به‌  عنايت خود كفايت فرم
̶    و به‌  سويم به‌  چشم مرحمت نظر فرما  ‌و‌  در‌  جميع امور ناظر احوالم باش زيرا اگر كارم را‌  به‌  خودم هم واگذارى محققا عاجز  ‌و‌  درمانده شوم  ‌و‌  ابدا قيام به‌  مصالح خود نتوانم كرد  ‌و‌  اگر كارم را‌  به‌  خلق خود واگذارى از‌  كراهت ترش روئى مرا بى قدر  ‌و‌  خار كنند  ‌و‌  اگر كارم را‌  به‌  خويشان  ‌و‌  قبيله ام واگذارى مرا محروم سازند  ‌و‌  اگر عطائى دهند عطائى اندك  ‌و‌  ناچيز بخشند با‌  منتى طولانى  ‌و‌  مذمت  ‌و‌  سرزنش بسيار
̶    پس تو‌  اى خداى من‌  به‌  فضل  ‌و‌  كرم (نامنتهايت) مرا (از غير خويش) بى نياز گردان  ‌و‌  به‌  عظمت  ‌و‌  جلال خود مقام رفيعم بخش  ‌و‌  به‌  رحمت واسع خود استغنا  ‌و‌  بسط يد (و دولت  ‌و‌  ثروت ملك  ‌و‌  مال  ‌و‌  جاهم) ببخش  ‌و‌  هم آنچه از‌  نعم نامتناهى نزد تست مرا به‌  حد كافى عنايت فرما.
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  دلم را‌  از‌  حسد پاك  ‌و‌  منزه گردان  ‌و‌  از‌  گناهان  ‌و‌  اعمال زشت محفوظ دار  ‌و‌  از‌  كار حرام ناشايسته ورع  ‌و‌  دورى عطا كن  ‌و‌  مرا بر‌ معاصى  ‌و‌  بدكارى بى باك مگردان  ‌و‌  ميل خاطرم را‌  نزد خود (و به‌  شهود  ‌و‌  حضور حضرتت) نگاه دار  ‌و‌  رضا  ‌و‌  ميل دلم را‌  در‌  آنچه از‌  جانب تو‌  بر‌ من‌  مى رسد قرار ده‌  (كه بهر چه تو‌  بر‌ من‌  مقدر كنى راضى  ‌و‌  خشنود  ‌و‌  شاد خاطر باشم  ‌و‌  به‌  تقدير  ‌و‌  رضاى تو‌  خورسند بوده  ‌و‌  پسندم آنچه را‌  جانان پسندد)  ‌و‌  در‌  آنچه مرا روزى كردى (و رزق تن  ‌و‌  جانم قرار دادى)  ‌و‌  در‌  هر‌  چه مرا مالك  ‌آن گردانيدى  ‌و‌  آنچه به‌  من‌  انعام فرمودى در‌  همه خير  ‌و‌  بركت قرار ده‌   ‌و‌  مرا (به لطف  ‌و‌  كرمت از‌  هر‌  چه ناشايسته  ‌و‌  ناروا است) در‌  همه حالات محفوظ دار  ‌و‌  عيب  ‌و‌  زشتيهايم پنهان ساز  ‌و‌  هم (از جميع خطرات  ‌و‌  رنج  ‌و‌  بلا  ‌و‌  ناگواريهاى عالم) نگهدارى كن  ‌و‌  در‌  جوار رحمتت پناه ده.
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  آنچه از‌  تكاليف كه‌  بر‌ من‌  الزام كردى  ‌و‌  هر‌  چه از‌  انواع طاعات بر‌ من‌  فرض  ‌و‌  واجب قرار دادى مرا بر‌ اداى همه موفق گردان (و به‌  عنايت خود از‌  من‌  قبول فرما) يا‌  اگر كسى از‌  مخلوقاتت را‌  بر‌ ذمه  ‌ى‌  من‌  حقى است  ‌و‌  من‌  ضعيف  ‌و‌  ناتوان از‌  اداء  ‌آن باشم هم از‌  جهت قواى بدنى  ‌و‌  ضعف  ‌و‌  سستى قدرت بر‌ اداى  ‌آن نداشته  ‌و‌  هم از‌  توسعه مالى  ‌و‌  ثروت قادر نباشم چه دين در‌  خاطرم باشد  ‌و‌  يا‌   ‌آن را‌  فراموش كرده باشم
̶    كه همه  ‌آن ديون را‌  تو‌  اى خدا بر‌ من‌  به‌  شماره حساب آورده اى  ‌و‌  خود من‌  فراموش كرده ام پروردگارا تو‌  از‌  عطاى بزرگ خويش (و خزينه هاى) بسيار كه‌  نزد تو‌  است كرم كن  ‌و‌  همه  ‌آن دين هايم را‌  ادا فرما كه‌  البته تو‌   ‌آن كريمى كه‌  رحمتت واسع (و بى نهايت) است ديونم را‌  همه را‌  ادا فرما تا‌  ديگر اى خدا روز قيامت هنگام ملاقات با‌  تو‌  بر‌ ذمه  ‌ى‌  من‌  هيچ از‌   ‌آن دين باقى نماند كه‌  بخواهى يا‌  به‌  حسناتم تقاص از‌  من‌  كنى (و حسناتم را‌  به‌   ‌آن ذيحق دهى) يا‌  آنكه سيئاتش را‌  بر‌ سيئاتم مضاعف گردانى (يعنى از‌  گناهان او‌  بكاهى  ‌و‌  به‌  گناهان من‌  بيفزائى كه‌  تقاص حق او‌  شود)
̶    خدايا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  شوق  ‌و‌  رغبت در‌  عمل خالص براى تو‌  كه‌  ذخيره  ‌ى‌  آخرتم شود نصيبم گردان تا‌  من‌  نور صدق  ‌و‌  صفاى  ‌آن عمل خالص را‌  در‌  قلب خود مشاهده كنم  ‌و‌  تا‌  آنكه زهد در‌  دنيا (و لذات عاجل فانى آن) در‌  روحم غلبه كند  ‌و‌  تا‌  آنكه اعمال حسنه (و هر‌  كار نيكو) را‌  با‌  عشق  ‌و‌  شوق به‌  جاى آرم  ‌و‌  از‌  كردار زشت (و اعمال قبيح) از‌  خوف قهر تو‌  ايمنى يابم  ‌و‌  نورى در‌  باطنم عطا فرما (كه  ‌آن نور عقل  ‌و‌  علم  ‌و‌  معرفت  ‌و‌  ايمانست) تا‌  بدان نور عقلى الهى (كه بصيرت باطن  ‌و‌  روشنى شمع محفل دل است) ميان مردم (با علم  ‌و‌  حكمت) رفتار  ‌و‌  سلوك كنم  ‌و‌  به‌   ‌آن نور در‌  ظلمات (عالم طبيعت) (به راه سعادت) هدايت يابم  ‌و‌  در‌  شك  ‌و‌  شبهات (شياطين انسى  ‌و‌  جنى) به‌   ‌آن نور الهى روشنى طلبم (و حق را‌  از‌  شك  ‌و‌  شبهات باطل تميز دهم)
̶    خدايا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش خوف  ‌و‌  اندوه  ‌و‌  غم روز وعده عقاب را‌  نصيب  ‌و‌  روزيم گردان  ‌و‌  شوق  ‌و‌  نشاط روز وعده ثواب را‌  به‌  قلبم عطا فرما تا‌  حدى كه‌  لذت  ‌و‌  اجر  ‌و‌  ثوابى كه‌  از‌  تو‌  به‌  دعا مى طلبم در‌  نفس خود بيابم  ‌و‌  حزن  ‌و‌  اندوه عقابى كه‌  از‌   ‌آن به‌  حضرتت پناه مى برم در‌  خود احساس كنم (تا آنكه لذت  ‌و‌  توجه به‌  ثواب آخرت كه‌  بهشت ابد  ‌و‌  شهود جمال سرمد است مرا به‌  طاعت مشتاق سازد  ‌و‌  حس غم  ‌و‌  اندوه عقاب  ‌و‌  قهر  ‌و‌  عذاب الهى كه‌  آتش دوزخ  ‌و‌  الم فراق است مرا از‌  عصيان دور گرداند)
̶    اى خدا تو‌  آنچه را‌  كه‌  امر دنيا  ‌و‌  آخرت مرا اصلاح مى كند كاملا مى دانى (و من‌  خود ابدا نمى دانم زيرا علم تو‌  به‌  مصالح امور خلق محيط است نه غير تو) پس‌  بار الها در‌  انجام حوائجم لطف  ‌و‌  مهربانى كن.
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  تو‌  (از لطف  ‌و‌  كرمت) هنگامى كه‌  من‌  در‌  مقام شكر گزارى از‌  نعمتهايت كه‌  به‌  من‌  عطا كرده اى در‌  حال آسايش  ‌و‌  سختى  ‌و‌  صحت  ‌و‌  بيمارى تقصير كردم (و اداء شكر  ‌و‌  سپاست ننمودم) در‌   ‌آن هنگام معرفت حق  ‌و‌  فهم حقيقت را‌  نصيب  ‌و‌  روزيم گردان تا‌  بدان فهم  ‌و‌  معرفت در‌  نفس خود روح مقام رضا  ‌و‌  تسليم  ‌و‌  دل آرامى  ‌و‌  نفس مطمئنه از‌  خود مشاهده كنم (يعنى صاحب نفس مطمئنه  ‌و‌  نفس راضيه  ‌و‌  مرضيه شوم و) به‌  آنچه از‌  شكرگزارى  ‌و‌  طاعت براى تو‌  واجب  ‌و‌  لازم است در‌  همه  ‌ى‌  احوال كه‌  حادث شود از‌  حالات خوف  ‌و‌  ايمنى  ‌و‌  رضا  ‌و‌  خشم  ‌و‌  ضرر  ‌و‌  نفع به‌   ‌آن واجب قيام كنم (يعنى در‌  تمام حالات وارده بر‌ من‌  با‌  رضا  ‌و‌  خشنودى از‌  تو‌  به‌  شكر نعمت  ‌و‌  اداء طاعتت بپردازم).
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  سينه ام را‌  چنان از‌  حسد پاك  ‌و‌  منزه ساز (و از‌  مرض رشك  ‌و‌  حسد سلامتم دار) كه‌  بر‌ هيچيك از‌  خلق تو‌  بر‌ هر‌  نعمتى كه‌  به‌  فضل  ‌و‌  كرم به‌  آنها عطا كرده اى حسد نورزم تا‌  آنكه (به جاى حسد غبطه  ‌و‌  اميد به‌  كرمت داشته باشم و) هيچ نبينم نعمتى از‌  نعمتهائى كه‌  به‌  خلق خود عطا كردى از‌  نعم دينى  ‌و‌  دنيوى  ‌و‌  حسن عاقبت  ‌و‌  يا‌  تقوى (كه بهترين نعم الهى است) يا‌  وسعت  ‌و‌  دارائى يا‌  نعمت  ‌و‌  آسايش هيچ نبينم جز آنكه بهتر از‌   ‌آن نعمت را‌  به‌  لطف  ‌و‌  عنايت حضرتت اميدوار باشم  ‌و‌  تنها از‌  تو‌  يگانه خداى بى شبه  ‌و‌  شريك (و بى مثل  ‌و‌  مانند فوق  ‌آن نعمت را‌  طلب كنم).
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  محافظت از‌  خطا  ‌و‌  گناه نصيب من‌  فرما  ‌و‌  از‌  لغزش در‌  كار دنيا  ‌و‌  آخرتم محفوظ دار چه در‌  حال شوق  ‌و‌  رضا  ‌و‌  چه در‌  حال خشم  ‌و‌  غضب تا‌  نشاط  ‌و‌  تالم هر‌  دو‌  نزدم يكسان باشد (يعنى در‌  هر‌  حال در‌  مقام تسليم باشم  ‌و‌  طاعت  ‌و‌  رضاى تو‌  را‌  بر‌ هر‌  كار كه‌  جز طاعت  ‌و‌  رضاى تست مقدم دارم چه در‌  بين دوستان  ‌و‌  چه دشمنان تا‌  به‌  حدى (رضاى تو‌  را‌  بر‌ ميل خود مقدم دارم) كه‌  دشمنم از‌  ظلم  ‌و‌  ستم من‌  ايمن باشد  ‌و‌  دوستم از‌  ميل من‌  به‌  هواى نفس به‌  نفع او‌  (بر خلاف رضاى تو) مايوس باشد
̶    و مرا در‌  حال دعا اخلاص كاملى عطا فرما كه‌  در‌  حال وسعت  ‌و‌  نعمت مانند بندگان با‌  اخلاص مضطر پريشان به‌  درگاه تو‌  دعا كنم كه‌  توئى خداى ستوده صفات با‌  مجد  ‌و‌  عظمت  ‌و‌  بزرگوارى.
متن عربی صحیفه سجادیه (22)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الشِّدَّةِ وَ الْجَهْدِ وَ تَعَسُّرِ الْأُمُورِ)
اللَّهُمَّ إِنَّكَ كَلَّفْتَنِي مِنْ نَفْسِي مَا أَنْتَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي، وَ قُدْرَتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيَّ أَغْلَبُ مِنْ قُدْرَتِي، فَأَعْطِنِي مِنْ نَفْسِي مَا يُرْضِيكَ عَنِّي، وَ خُذْ لِنَفْسِكَ رِضَاهَا مِنْ نَفْسِي فِي عَافِيَةٍ. 2) اللَّهُمَّ لَا طَاقَةَ لِي بِالْجَهْدِ، وَ لَا صَبْرَ لِي عَلَى الْبَلَاءِ، وَ لَا قُوَّةَ لِي عَلَى الْفَقْرِ، فَلَا تَحْظُرْ عَلَيَّ رِزْقِي، وَ لَا تَكِلْنِي إِلَى خَلْقِكَ، بَلْ تَفَرَّدْ بِحَاجَتِي، وَ تَوَلَّ كِفَايَتِي. وَ انْظُرْ إِلَيَّ وَ انْظُرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي، فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى نَفْسِي عَجَزْتُ عَنْهَا وَ لَمْ أُقِمْ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُهَا، وَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى خَلْقِكَ تَجَهَّمُونِي، وَ إِنْ أَلْجَأْتَنِي إِلَى قَرَابَتِي حَرَمُونِي، وَ إِنْ أَعْطَوْا أَعْطَوْا قَلِيلًا نَكِداً، وَ مَنُّوا عَلَيَّ طَوِيلًا، وَ ذَمُّوا كَثِيراً. فَبِفَضْلِكَ، اللَّهُمَّ، فَأَغْنِنِي، وَ بِعَظَمَتِكَ فَانْعَشْنِي، وَ بِسَعَتِكَ، فَابْسُطْ يَدِي، وَ بِمَا عِنْدَكَ فَاكْفِنِي. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خَلِّصْنِي مِنَ الْحَسَدِ، وَ احْصُرْنِي عَنِ الذُّنُوبِ، وَ وَرِّعْنِي عَنِ الْمَحَارِمِ، وَ لَا تُجَرِّئْنِي عَلَى الْمَعَاصِي، وَ اجْعَلْ هَوَايَ عِنْدَكَ، وَ رِضَايَ فِيمَا يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكَ، وَ بَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي وَ فِيمَا خَوَّلْتَنِي وَ فِيمَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ، وَ اجْعَلْنِي فِي كُلِّ حَالَاتِي مَحْفُوظاً مَكْلُوءاً مَسْتُوراً مَمْنُوعاً مُعَاذاً مُجَاراً. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اقْضِ عَنِّي كُلَّ مَا أَلْزَمْتَنِيهِ وَ فَرَضْتَهُ عَلَيَّ لَكَ فِي وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ طَاعَتِكَ أَوْ لِخَلْقٍ مِنْ خَلْقِكَ وَ إِنْ ضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ بَدَنِي، وَ وَهَنَتْ عَنْهُ قُوَّتِي، وَ لَمْ تَنَلْهُ مَقْدُرَتِي، وَ لَمْ يَسَعْهُ مَالِي وَ لَا ذَاتُ يَدِي، ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ. هُوَ، يَا رَبِّ، مِمَّا قَدْ أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَ أَغْفَلْتُهُ أَنَا مِنْ نَفْسِي، فَأَدِّهِ عَنِّي مِنْ جَزِيلِ عَطِيَّتِكَ وَ كَثِيرِ مَا عِنْدَكَ، فَإِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ، حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَيَّ شَيْ‏ءٌ مِنْهُ تُرِيدُ أَنْ تُقَاصَّنِي بِهِ مِنْ حَسَنَاتِي، أَوْ تُضَاعِفَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ يَا رَبِّ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِي الرَّغْبَةَ فِي الْعَمَلِ لَكَ لِآخِرَتِي حَتَّى أَعْرِفَ صِدْقَ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِي، وَ حَتَّى يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَيَّ الزُّهْدَ فِي دُنْيَايَ، وَ حَتَّى أَعْمَلَ الْحَسَنَاتِ شَوْقاً، وَ آمَنَ مِنَ السَّيِّئَاتِ فَرَقاً وَ خَوْفاً، وَ هَبْ لِي نُوراً أَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وَ أَهْتَدِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ، وَ أَسْتَضِي‏ءُ بِهِ مِنَ الشَّكِّ وَ الشُّبُهَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِي خَوْفَ غَمِّ الْوَعِيدِ، وَ شَوْقَ ثَوَابِ الْمَوْعُودِ حَتَّى أَجِدَ لَذَّةَ مَا أَدْعُوكَ لَهُ، وَ كَأْبَةَ مَا أَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْهُ اللَّهُمَّ قَدْ تَعْلَمُ مَا يُصْلِحُنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَكُنْ بِحَوَائِجِي حَفِيّاً. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ ارْزُقْنِي الْحَقَّ عِنْدَ تَقْصِيرِي فِي الشُّكْرِ لَكَ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فِي الْيُسْرِ وَ الْعُسْرِ وَ الصِّحَّةِ وَ السَّقَمِ، حَتَّى أَتَعَرَّفَ مِنْ نَفْسِي رَوْحَ الرِّضَا وَ طُمَأْنِينَةَ النَّفْسِ مِنِّي بِمَا يَجِبُ لَكَ فِيمَا يَحْدُثُ فِي حَالِ الْخَوْفِ وَ الْأَمْنِ وَ الرِّضَا وَ السُّخْطِ وَ الضَّرِّ وَ النَّفْعِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِي سَلَامَةَ الصَّدْرِ مِنَ الْحَسَدِ حَتَّى لَا أَحْسُدَ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ فَضْلِكَ، وَ حَتَّى لَا أَرَى نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ تَقْوَى أَوْ سَعَةٍ أَوْ رَخَاءٍ إِلَّا رَجَوْتُ لِنَفْسِي أَفْضَلَ ذَلِكَ بِكَ وَ مِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِي التَّحَفُّظَ مِنَ الْخَطَايَا، وَ الِاحْتِرَاسَ مِنَ الزَّلَلِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فِي حَالِ الرِّضَا وَ الْغَضَبِ، حَتَّى أَكُونَ بِمَا يَرِدُ عَلَيَّ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ، عَامِلًا بِطَاعَتِكَ، مُؤْثِراً لِرِضَاكَ عَلَى مَا سِوَاهُمَا فِي الْأَوْلِيَاءِ وَ الْأَعْدَاءِ، حَتَّى يَأْمَنَ عَدُوِّي مِنْ ظُلْمِي وَ جَوْرِي، وَ يَيْأَسَ وَلِيِّي مِنْ مَيْلِي وَ انْحِطَاطِ هَوَايَ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَدْعُوكَ مُخْلِصاً فِي الرَّخَاءِ دُعَاءَ الْمُخْلِصِينَ الْمُضْطَرِّينَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

تاريخ : | | نویسنده : vareseen |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
لیپوماتیک
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
نقش دینگ در صنعت حمل و نقل
عوارض روغن خراطین
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تحلیل آماری
نمایندگی برندها در ایران
فروشگاه اسباب بازی بازیجو

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.